روانپزشکی

مددجویان مرکز به طور منظم توسط روانپزشک(متخصص اعصاب وروان ) ویزیت می شوند و داروهای لازم برای ایشان تجویز می گردد