در سال 1384 در مرکز طلوع  طرحی اجرا گردید که درآن بیماران توانستند طی روندی تردد آزاد داشته باشند. دراین روند فرد بستری ابتدا با یکی ازپرسنل مرکز وبعداً با بیماران بهبود یافته می توانست به خارج از مرکز تردد داشته باشد وبعد ازطی موفیت آمیز مراحل فوق می توانستد به تنهایی ازمرکز خارج شود. درطی سالیان بعد به تعداد افراد مجاز به تردد آزاد افزوده گردید.درسیستم درهای باز درب ورودی مرکز به روی مددجویان دارای مجوز باز بوده و آنها حق ورود وخروج آزادانه را دارا می باشند