تیم توانبخشی مرکز در حال تدارک برای نوروز و برنامه ریزی برای امکان حضور مددجویان در کنار خانواده و عزیزانشان می باشد.

تیم توانبخشی مرکز در حال تدارک برای نوروز و برنامه ریزی برای امکان حضور مددجویان در کنار خانواده و عزیزانشان می باشد.