با همکاری اداره بهداشت غرب تهران و با هماهنگی انجام شده با بهزیستی استان تهران واکسن کرونای نوبت سوم تمامی مددجویان تزریق گردید.

با همکاری اداره بهداشت غرب تهران و با هماهنگی انجام شده با بهزیستی استان تهران واکسن کرونای نوبت سوم تمامی مددجویان تزریق گردید.