با توجه به شیوع گونه جدید کرونا در روزها و هفته های آتی در ایران با توجه به دستورالعمل های سازمان بهزیستی تلاش برای مقابله با آن در مرکز طلوع شروع گردیده است.

با توجه به شیوع گونه جدید کرونا در روزها و هفته های آتی در ایران با توجه به دستورالعمل های سازمان بهزیستی تلاش برای مقابله با آن در مرکز طلوع شروع گردیده است.